0 (246) 521 20 50
tr
tr

Birimler – Muhasebe

Mali Hizmetler Müdürlüğü
Birim Müdürü : Mehmet Ali ÜNSAL
              Büyükkabaca Belediyesi Muhasebe birimi, Belediyemizin öz kaynaklarını verimli ve etkili bir şekilde yöneterek gelir ve giderlerin yönetsel gerekler ve yasal yükümlülükler açısından en ekonomik biçimde yapılmasını sağlamakla görevlidir. Ayrıca bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak; idare gelirlerini tahakkuk ettirerek gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yapmak; muhasebe hizmetleri ile mali iş ve işlemleri yürütmek ve sonuçlandırmak, harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak müdürlüğün diğer görevleri arasındadır.
24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun aşağıda belirtilmiş bulunan maddesi ile müdürlüğümüze verilmiş bulunan görevler gösterilmiştir.

Malî hizmetler birimi
Madde 60- (Değişik: 22/12/2005-5436/7 md.)
Kamu idarelerinde aşağıda sayılan görevler, malî hizmetler birimi tarafından yürütülür:

a) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.

b) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

c) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
d) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.

e) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.

f) Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek.

g) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.

h) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.

i) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.

j) İdarenin, diğer idareler nezninde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

k) Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

l) Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek.

m) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapılmasını sağlamakla görevli ve sorumludur

GELİR SERVİSİ

a) Gelir ve Tahsilat şefliği, Belediye Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Mali Hizmetler Müdüründen almış olduğu talimatlar doğrultusunda mevcut yasa, yönetmelik, tebliğ, talimat ve Başkanlık genelgelerine göre işleri yürütmek.

b) Emrinde bulunan memurların sevk ve idaresini yapmak, personelin vatandaşlara iyi bir şekilde ve güler yüzlü olarak hizmet etmesini sağlamak.

c) Geçmiş yıl tahsilatları ve yasalarla belirlenen oranlarını göz önünde bulundurarak gelir bütçesini hazırlamak.

d) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Yasasının 96. maddesinin (b bendinde; Bakanlar Kurulunun tarifesinin tespit edeceği vergi ve harçların maktu tarifelerinin bu kanunda belirtilen en alt ve en üst sınırları aşmamak şartıyla mahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıklar göz önünde tutularak Belediye Meclisince tespit edileceği öngörüldüğünden söz konusu tarifelerin tekliflerini hazırlamak,

e) Müdürlüğe gelen yazıları, tahakkuk ve tahsilat evraklarını gelen evrak defterine kaydedilmesini ve bilahare ilgili kısım şefliklerine dağıtılmasını sağlamak,

f) Vergi harç ve katılma paylarının ve tahakkuklarını yapmak.

g)Tahakkuku servisince, tahakkuk ettirilmiş olanlarla, tahakkuku tahsiline bağlı veya hükmen kabili tahsil hale gelmiş belediye gelirlerinin zamanında tahsilini ve bankaya veya vezneye teslimini temin etmek.

h) Taksit müddetleri zarfında borçlarını ödemeyen mükellefler hakkında icrai takibat yaptırmak,

ı)Tahakkuk ve tahsilat servisine dahil bilumum şef, memur ve tahsildarlara ait vazifelerin zamanında ve noksansız bir şekilde ifa edilip edilmesini tetkik, takip ve kontrol etmek,

i) Tahsilat servisince tanzim edilen haciz evraklarını tetkik ederek gerektiğinde gerekli düzeltmeleri yaptıktan sonra imzalayarak tebliğ edilmesini sağlamak,

j) Vergi, harç katılma payları ve cezalarla umumi hükümlere ve 6183 sayılı amme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki kanuna göre tahsili kabil hale gelmiş olan belediye alacaklarının tahsilini sağlamak,

k) Tahsile müteallik kayıtları tutturmak ve tahsil olunan paraların bankaya yatırılmasını sağlamak,

l) Tahsildarlara ait tahsilatın kayıtlarını tutturmak tahsildarların hesaplarını inceletmek ve murakebe etmek,

m) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Yasasının 102. maddesine göre Belediye Gelirleri ile ilgili vergilendirmede, matrahta, yükümlünün şahsında, yükümlülükte, konuda vergilendirme veya bağışıklık döneminde yapılan hataların düzeltilmesinde 213 sayılı V.U.K.da yasasında belirtilen vergi inceleme tetkiki hariç 116-126. maddelerine göre hareket ederek anılan yasanın 120. maddesine dayanarak vergi hatalarının düzeltilmesine karar verir.

n)213 sayılı Vergi Usulü kapsamına giren Harç ve Katılma paylarından doğacak uyuşmazlıkların ve 6183 sayılı Amme Alacakları tahsili usulü hakkındaki yasa kapsamına giren ödeme aşamasındaki uyuşmalıkların çözümlenmesinde yetkiler vergi mahkemelerine devredilmiş bulunduğundan 213 sayılı V.U.K.nun 377. maddesine göre belediyelerde dava açma ve açılan davalara itiraz etmeye Belediye adına Mali Hizmetler Müdürü yetkilidir.

o) 213 sayılı V.U. Yasasının 2365 sayılı kanunla değişik 127. maddesinde yoklama da amaç ve yetki açıklanmış olup, anılan yasanın 128. maddesine göre vergi, harç ve katılma payları ile ilgili olarak “Yoklama” ile yetkilidir.

p)213 sayılı V.U. Kanununun ceza hükümlerini düzenleyen 4. kitabında cezalar başlıklı, 2365 sayılı kanunla değişik 331. maddesinde vergi kanunları hükümlerine aykırı hareket edenlere, vergi cezaları (kaçakçılık, ağır kusur, kusur ve usulsüzlük cezaları) ve diğer cezalar ile cezalandırılır” hükmü yer aldığından V.U. Yasasının 128. ve 364. maddelerine göre cezayı gerektiren olayın tespiti ile yetkilidir.

r) Belediye Vergi levhalarını yasal süresi içinde tasdik eder.

s) 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri ve bu kanuna bağlı çıkarılacak olan Yönetmelikler uyarınca yapılacak olan görevlendirmeler neticesinde verilecek olan görevleri yerine getirmek,

t) Yaptığı tüm görevlerde Belediye Başkanı ve bağlı olduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.

Whatsapp
Müşteri Temsilcisi
Müşteri Temsilcisi
Merhaba!
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
1